PRODUCENT URZĄDZEŃ DO ZGNIATANIA ODPADÓW

O FIRMIE

PRESSOR, założony we Francji w 1985 r., funkcjonuje aktualnie na wszystkich kontynentach.

W 2003 r. PRESSOR S.A. (producent prasokontenerów, stacji przeіadunkowych i sortowni) zostaі zaіoїycielem i udziaіowcem grupy kapitaіowej ORCA, do ktуrej doі±czyіy:

Oferowane przez Grupк urz±dzenia znajdziecie Paсstwo pod markami handlowymi:
PRESSOR, SACRIA, GARBOX i EKOPRESS.

Filozofi± naszej firmy jest profesjonalna obsіuga naszych Klientуw i ich 100%-owe zadowolenie.

Z tego powodu w ci±gu okresu 20 lat nasze produkty i usіugi podlegaіy systematycznej ewolucji. Prowadzane wci±ї udoskonalenia urz±dzeс i instalacji maj± swoje odzwierciedlenie w naszych nowoczesnych rozwi±zaniach konstrukcyjnych, automatyzacji i sterowaniu.